مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی

در هنگام عقد قرار داد برای اجاره کانتینر ، مدت زمانی به نام Free Time (فری تایم در مبدا بارگیری و فری تایم در مقصد تخلیه بار) توسط شرکت کشتیرانی مشخص می شود .

دموراژ یا خسارت معطلی کشتی مشخص کننده تعداد روز هایی است که صاحب کالا میتواند بدون پرداخت جریمه دیرکرد بازگشت کانتینر ، کانتینر را در اختیار داشته باشد .

مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی هزینه ای است که از صاحب کالا بدلیل دیرکرد در عودت کانتینر بعد از سپری شدن فری تایم اخذ میگردد. در زیر تعرفه دموراژ آورده شده است.

بنابراین مطالبه دموراژ یا خسارت معطلی کشتی خارج از زمان مقرر در قرارداد یا عرف و رویه بین‌المللی تحت عنوان دموراژ مورد شناسایی‌شده است.