* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. مرجع تجدیدنظر آرا | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

مرجع تجدیدنظر آرا

احکام قابل درخواست تجدیدنظر
احکام قابل درخواست تجدیدنظر
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر
مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نمایش همه

مرجع تجدیدنظر آرا

مرجع تجدیدنظر آرا

مرجع تجدیدنظر آرا

مرجع تجدیدنظر آرا

به موجب ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه‌ ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌ باشد در واقع باید دید که رای صادره از محکمه بدوی از کدام شهر یا شهرستان صادر شده تا نسبت به تجدیدنظر خواهی در مرکز آن استان اقدام نمود.

اما اینکه چه اشخاصی حق اعتراض به رای بدوی (تجدیدنظر خواهی )را دارند ماده ۳۳۵ قانون آیین دارسی مدنی به تشریح آن پرداخته که عبارتند از

الف – طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها
ب – مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.

ماده ۳۳۶ قانون آیین دارسی مدنی به تعیین مهلت اعتراض به رای پرداخته و به موجب آن ماده مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است

اما بر اساس ماده ۳۳۷ قانون فوق الذکر هرگاه یکی از کسانی‌ که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از‌ تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به‌ مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی وارث شروع‌ می‌شود که در واقع تبصره ای بر مو ضوع مهلت تجدیدظر خواهی میباشد واگر سمت یکی از اشخاصی که به‌ عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضای مدت‌ تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی‌ که به‌این سمت تعیین می‌ شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به‌ واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به‌ کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع می‌ گردد.

اما موضوع مهم اینست که بار هر عنوانی وارد دعوی شده باشید بایستی در مقطع حساس تجدیدنظر خواهی که آخرین شانس شما تلقی میگردد به صورت حداکثری و به طور تخصصی از حقوق خود دفاع نمایید که این مهم یعنی تجدیدنظر خواهی تخصصی در دفتر وکالت محمد مهدی آتش پیکر تضمین میگردد.