* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. انحصار وراثت | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

انحصار وراثت

وکیل دعاوی انحصار وراثت
وکیل دعاوی انحصار وراثت
شهریور ۱۰, ۱۳۹۹
وکیل ارث در تهران
وکیل ارث در تهران
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
نمایش همه

انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت

انحصار وراثت

وراث متوفی باید برای تقسیم ترکه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی با در دست داشتن مدارک مراجعه نمایند و فرم مخصوص انحصار وراثت ( درخواست صدور گواهی انحصار وراثت ) را تکمیل نمایند و مدارک لازم را برای صدور گواهی ارائه نمایند . یکی از این موارد استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد .

شخاص ذینفع در انحصار وراثت، طلبکاران از متوفی یا موصی‌له و نیز وصی هستند و کسانی که به صورت غیر مستقیم از اثبات وراثت شخصی دیگر منتفع می‌شوند نیز می‌توانند تقاضای گواهی انحصار وراثت کنند مانند کسی که از یکی از ورثه طلبکار است یا به نوعی سهم الارث یکی از ورثه به او منتقل خواهد شد .

در مرحله‌ی اول بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ماترک باید از طریق گواهیِ انحصار وراثت منطقه ۱ ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند. اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را پس از گذراندن روال قانونی آن دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.

وارث بودن شخص باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و گواهی نامه ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر شود تا ورثه معلوم شود.ورثه و سایر اشخاص ذی نفع میتوانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت دهند، مرجع درخواست گواهی حصر رواثت و مرجع صدور گواهی حصر وراثت شورای حل اختلاف آخرین محل اقامتگاه متوفی است و اگر اقامتگاه معلوم نباشد شورای حل اختلاف آخرین محل سکونت موقت متوفی.

در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد، جنین نیز جزء وراث قرار می گیرد و می بایست در دادخواست مربوطه قید شود . در تصدیق وراثت به درخواست ورثه، مرجع رسیدگی کننده سهم هر یک ار ورثه را تعیین می نماید . در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد، دادستان می تواند بنام محجور به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.