وکیل حقوقی در تهران

وکیل حقوقی در تهران

وکیل حقوقی در تهران

شخصیت و موقعیت وکیل حقوقی در تهران پیوستگی غیر قابل تردید با قدرت دفاع وکیل در پیش برد دادرسیها دارد.

نکته قابل ملاحظه اینجاست که پس از فحص و بررسی لازم هنگامی که وکیل حقوقی در تهران درباره دعوی اقناع وجدانی یافت و دفاع از دعوی را تقبل کرد، وظیفه او از چه نقطه ای آغاز میشود؟ وکیل حقوقی در تهران در برخورد اولیه با دعوی، وظیفه دوجانبه ای دارد که یکطرف آن رو به موکل و جانب دیگر آن رو به دادگاهی است که دعوی در محضر آن باید مطرح شود. هر دو جبهه در مقوله قاعده اولیه و بدیهیه قرار دارد که «وکیل حقوقی در تهران باید دفاع از دموی را انجام دهد»؛ ولی گفتن این موضوع هزارهابار آسان تر از عمل آن است.

چون پیش بینی و تخمین در مورد پرحرفی شهود و تأمل و دقت دادرسان در پرونده و وقتی که وکلاء برای دفاع لازم دارند غیر ممکنست و همچنین پیش بینی اوقاتی را که محاکم برای دادرسی تعیین میکند ممکن نیست، لذا تعیین حجم کاری که وکیل حقوقی در تهران برای به پایان رسانیدن يك دادرسی باید صرف کند همچنان در عمق ابهام قرار دارد و از طرفی هم روشن است که وکیل حقوقی در تهران نمیتواند برای اخذ حق الوكاله منتظر انجام تمام این مقدمات بوده از همه کارهای دیگر دست بشوید، اینجاست که واقعیت غیرقابل انکار دشواری کار وکیل حقوقی در تهران با تمام شدت وحدت خودنمایی میکند و هر کسی را قدرت زورآزمایی در این میدان نیست.

گرچه این موضوعی است غیر قابل اجتناب و کثیر الوقوع ولى به كليت بحث باید این جزء را افزود که وکیل حقوقی در تهران باید پیش از تقبل دعوی نیروی خود را بسنجد و قدرت انجام کاری را که در خود نمی بیند از قبول آن صرفنظر کند و نباید تن زیر بار دفاع از دادخواستی بدهد که قبلا در خود توان پیشرفت آن را احساس نمیکند و با این طناب پوسیده که ممکن است حادثاتی در جریان عمل پیش آید – که موجبات توفيق او فراهم شود – خود را به چاه بدنامی و ناکامی همیشگی نیندازد.

در اینگونه موارد يک نفر وکیل حقوقی در تهران ورزیده و کار کشته و منصف باید دعوی را به عهده موکل بازگذارد؛ شاید او بتواند به وسایل دیگری مقصد خود را انجام دهد و یا به وسیله وکیل حقوقی در تهران که در خود قدرت پیشرفت دعوی را می بیند اقدام کند؛ زیرا اگر وکیل حقوقی در تهران ناتوان يك چنين دعوایی را بپذیرد دیری نخواهد پایید که امید موکل. او بتوفیق در دعوی مبدل به یاس شده و آرزوی او که با اطمینان به موفقیت آینده، زمام آنرا به وکیل حقوقی در تهران سپرده به دست تندباد بی توجهی چنین وکیلی خاکستر شده و برباد خواهد رفت.

وکیل حقوقی در تهران باید وقت کافی برای مطالعه و توجه به جهات مادی و معنوی دعوی و پرونده را داشته باشد و عدم رعایت این اصل مسلما عدم توفیق وکیل حقوقی در تهران را در دعوی متضمن خواهد بود، زیرا اگر وکیل قبل از محاکمه تنها ۲۴ ساعت و یا ۲۴ دقیقه وقت داشته باشد که با مبادی دعوی برخورد کرده و بدان علم حاصل کند – هیچگاه نمیتواند منشأ خیر و موفقیت برای موکل خود باشد، چون بسیاری از مقدمات و موجبات پیشرفت قبلا از دست او در رفته است.

قاعده کلی سحرخیز کامرواست» و «کسیکه اول میرود بهتر و زودتر میرسد در کار و اندیشه وکیل حقوقی در تهران هم اثر قطعی دارد زیرا کاری که وکیل حقوقی در تهران آغاز بدان کرده و وقت کافی برای مطالعه و دقت در جوانب وتعقيب و دفاع از آن داشته مسلما مقدم بردعوایی خواهد بود که این مقدمات را واجد نیست. از آنجا که در موضوعات جزایی دست وکیل حقوقی در تهران بازتر است به همین مناسبت دعاوی مذکور در نظر آنها حق تقدم دارد. در اینگونه دعاوی در عین آنکه حساسیت موضوعی داشته و مقررات عملی نیز برآن حاکم است و بیشتر مورد توجه وكلاء است معذلك چون موکل در جریان بازپرسی و دادرسی نمیتواند آزادانه با وکیل حقوقی در تهران خود مشاوره کند، تخفیف در احساس و هیجانات موكل امری دشوار است.