مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

مشاوره حقوقی الهیه

حدود مشاوره حقوقی الهیه

وکیل مشاوره حقوقی الهیه نمیتواند عملی را که خارج از محدوده ی وکالتش است انجام دهد.

وکالت قضایی در الهیه : یعنی اینکه فردی در کارها محکمه ی خود فـرد دیگری را به عنوان نماینده خود یا همـان وکیل حقوقی خود به محکمه معرفی می نماید .

وکالت غیر قضایی در الهیه : به ایـن معنا که فردی به صورت عدی یا رسمی باری انجام المور اداری خورد ایـن شخصی را به عنوان وکیل حقوقی جایگزین نماید.