وکیل دعاوی شهرداری نیاوران

وکیل دعاوی شهرداری نیاوران

وکیل دعاوی شهرداری نیاوران

وکیل دعاوی شهرداری نیاوران

وکیل دعاوی شهرداری نیاوران از جمله نهادهایی است که از تولد لغایت فوت افراد دارای وظایف خاصی بوده به همین جهت طبق قانون قدرت فزاینده ای را در اختیار دارد.. بنابر آمار موجود شهرداری دارای ۳۷۲ وظیفه میباشد که همگی حاصل از قوانین متعدد مصوب در آن خصوص میباشد . به همین دلیل هر فرد ممکن است در طول دوران زندگی دچار اختلاف با شهرداری شده و این قضیه من جمله دعاوی شهرداری تلقی گردد. وکیل در دعاوی شهرداری عمده اختلافات بر اساس آراء صادره از كمیسیون های مربوطه میباشد. فرضا کمیسیون ماده ۵ كه مربوط به شورای عالی شهرسازی ومعماری است عمدتا در دعاوی ساختمانی رای صادر مینماید. یا در کمیسیون ماده ۷۷ كه مربوط به حل اختلاف در زمینه عوارض فی مابین مردم و شهرداری میباشد ازهار نظر مینماید. همچنین کمیسیون ماده ۹۹ در رابطه با ساخت و سازهای خارج از حریم شهرها اقدام مینماید و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز كه پر اهمیت ترین و به عنوان پر كارترین كمیسیون در وکالت دعاوی شهرداری نیاوران نسبت به موضوع تخلفات ساختمانی رسیدگی مینماید من جمله عمده موارد مرتبط با وکیل دعاوی شهرداری نیاوران قلمداد میگردد .که هر چند آراء این کمیسیون ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد و نیازمند بررسی دقیق میباشد ، اساسا دعاوی شهرداری به موارد فوق الذکر مربوط میباشد اما بعضا تخلفات شهرداری موجب دعاوی شهرداری از طریق کیفری در محاکم کیفری (درجرایم) و وکیل دعاوی شهرداری نیاوران از جنبه حقوقی (در موارد مدنی ) نیز شامل میگردد و نیاز به بررسی كامل مدارك مستندات و جمع آوری ادله اثباتی دارد.

در مجموع وکیل دعاوی شهرداری نیاوران ممكن است طی دعاوی قراردادی همچون مكالبات پیمانكاران از شهرداری، دعاوی ساختمانی همچون كمیسیون ماده ۱۰۰ یا الزام به صدور پروانه و كاربری ملك،دعاوی عوارض ماده ۷۷، یا دعاوی تصرف و مكالبه بهاء ملك گردد و این موضوعات متنوع و متعدد به جهت پیچیدگی های خاص حقوقی ،کیفری،قضایی نیازمند بر خورداری از وکیل مطلع از دعاوی شهرداری میباشد و این مهم در دفتر وکالت ایران به سهولت مرتفع میگردد.