* به دلیل شیوع ویروس کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از خدمات وکالت غیر حضوری ، مشاوره تلفنی و گفتگوی آنلاین - تصویری ما استفاده نمایید. تجدیدنظر خواهی | دفتر وکالت محمدمهدی آتش پیکر | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل نیاوران تهران | بهترین وکیل منطقه ۱ تهران

تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر خواهی تخصصی

مهر ۱۵, ۱۳۹۹
ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در ماده ۳۶۲ قانون دادرسی مدنی آورده شده که ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
علت قانونی تجدید نظر خواهی

علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء

علت قانونی تجدید نظر خواهی از آراء تجدید نظر خواهی بایستی دارای علت قانونی باشد تا امکان توجه به آن فراهم آید به موجب ماده ۳۴۸ […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر

نقصان در تنظیم دادخواست تجدیدنظر امروزه با توجه بر تاسیس سامانه قضایی ثنا عموما امکان وجود نقصان در دادخواستها مشاهده نمیگردد و عملا مواد قانونی مرتبط با […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء

مهلت تسلیم دادخواست تجدیدنظر از آراء به موجب ماده ۳۳۹ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
مرجع تجدیدنظر آرا

مرجع تجدیدنظر آرا

مرجع تجدیدنظر آرا به موجب ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه‌ ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
احکام قابل درخواست تجدیدنظر

احکام قابل درخواست تجدیدنظر

احکام قابل درخواست تجدیدنظر به موجب ماده ۳۳۰ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست […]
مهر ۱۵, ۱۳۹۹
اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر

اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظر آیا به دنبال اخذ نتیجه حداکثری در محاکم تجدیدنظرهستید؟ آیا در محکمه بدوی به دلایل ابرازی شما توجه شایانی نشده […]
مهر ۱۰, ۱۳۹۹
تجدیدنظر خواهی تخصصی

تجدیدنظر خواهی تخصصی

تجدیدنظر خواهی تخصصی یکی از مهمترین مقاطع رسیدگی به پرونده های قضایی مرحله تجدیدنظر خواهی یا همان پژوهش میباشد. همانگونه که همگان استحضار دارند امروزه محاکم […]